VÝZKUM

Multidisciplinární a orientovaný na problémy

Společné poslání

 • Na CERIT se zabýváme výzkumem skutečných problémů, které se týkají budování odolné digitální společnosti. Konkrétně se jedná zejména o problémy související s kyberbezpečností.

 • Tyto problémy jsou ze své povahy komplexní. K jejich řešení je nutné hledat a kombinovat přístupy a metody různých oborů a technologických oblastí.

 • Proto je základem našeho výzkumu multidisciplinarita. Na CERIT propojujeme informatické přístupy, management, právo, bezpečnostní studia, ekonomii i další sociální vědy.

4 výzkumné směry

Odolnost kritických infrastruktur

Výzkum a vývoj nástrojů a metod podporujících vysokou úroveň bezpečnosti a odolnosti kritických infrastruktur.

Právo
a politika

Výzkum právních a strategických nástrojů uplatňovaných na organizační, národní i mezinárodní úrovni k budování a zajištění bezpečnosti informační společnosti.

Digitální kriminologie a forenzní vědy

Výzkum, analýza a vývoj technických, organizačních a právních nástrojů pro ochranu společnosti před škodlivými důsledky rozvoje informační společnosti.

Disruptivní technologie

Výzkum zaměřený na bezpečnostní důsledky rozvoje disruptivních technologií a vývoji inovativních bezpečnostních technologií.

Vybrané projekty

České centrum excelence pro kyberkriminalitu C4e

 • Je centrum na Masarykově univerzitě, které spojuje expertní akademická pracoviště, za účelem řešení komplexních problémů kyberprostoru. 

 • Zapojená pracoviště spolupracují a provádějí multioborový excelentní výzkum a vývoj, v rámci uvedených výzkumných pilířů. Získané znalosti a zkušenosti jsou pak předávány dál skrze vzdělávání.

 • Konkrétně se C4e zaměřuje na následující oblasti:

  • Kyberbezpečnost,

  • Ochrana kritických informačních infrastruktur,

  • Právo a regulace. 

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

 • V NC3 se sdružují špičková výzkumná pracoviště a zástupci průmyslu, sdružení a orgány veřejné správy. 

 • Smyslem centra je umožnit a sjednotit výzkumné aktivity zapojených partnerů a v součinnosti s průmyslem zajistit přenos výsledků kyberbezpečnosntího výzkumu do aplikační praxe. 

 • NC3 je na úrovni koordinace a řízení úzce provázáno s CERIT. V čele centra stojí Ředitel a Výkonný výbor, hlavní rozhodovací pravomoc je v rukou Rady, jako poradní orgán složený ze zahraničních odborníků funguje International advisory board.

Cybersecurity Innovation Hub

 • Je síť organizací, ve které vzniká multidisciplinární ekosystém výzkumných organizací, správních orgánů, clusterů a podniků.

 • Smyslem je podporovat digitální transformaci malých a středních podniků a veřejné správy. Cybersecurity Innovation Hub slouží jako kontaktní místo s expertními znalostmi a specializovanými službami:

  • Poskytování nebo zajištění přístupu k technologiím a službám digitální transformace pro vývoj a testování produktů či služeb před jejich finální výrobou nebo implementací (test before invest).

  • Vzdělávaní a rozvoj dovedností klientů. 

  • Podíl na rozvoji regionálního inovačního ekosystému a síťování klíčových stran.

  • Podpora klientům při hledání investic a poradenská činnost pro rozvoj podnikání. 

 • Cybersecurity Innovation Hub je koordinovaný Radou Národního centra kompetencí pro kyberbezpečnost. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info