CERIT

VÝZKUM

Multidisciplinární a orientovaný na problémy

Společné poslání

 • Na CERIT se zabýváme výzkumem skutečných problémů, které se týkají budování odolné digitální společnosti. Konkrétně se jedná zejména o problémy související s kyberbezpečností.

 • Tyto problémy jsou ze své povahy komplexní. K jejich řešení je nutné hledat a kombinovat přístupy a metody různých oborů a technologických oblastí.

 • Proto je základem našeho výzkumu multidisciplinarita. Na CERIT propojujeme informatické přístupy, management, právo, bezpečnostní studia, ekonomii i další sociální vědy.

4 výzkumné směry

Odolnost kritických infrastruktur

Výzkum a vývoj nástrojů a metod podporujících vysokou úroveň bezpečnosti a odolnosti kritických infrastruktur.

Právo
a politika

Výzkum právních a strategických nástrojů uplatňovaných na organizační, národní i mezinárodní úrovni k budování a zajištění bezpečnosti informační společnosti.

Digitální kriminologie a forenzní vědy

Výzkum, analýza a vývoj technických, organizačních a právních nástrojů pro ochranu společnosti před škodlivými důsledky rozvoje informační společnosti.

Disruptivní technologie

Výzkum zaměřený na bezpečnostní důsledky rozvoje disruptivních technologií a vývoji inovativních bezpečnostních technologií.

Systémové projekty

České centrum excelence pro kyberkriminalitu C4e

 • Je centrum na Masarykově univerzitě, které spojuje expertní akademická pracoviště, za účelem řešení komplexních problémů kyberprostoru. 

 • Zapojená pracoviště spolupracují a provádějí multioborový excelentní výzkum a vývoj, v rámci uvedených výzkumných pilířů. Získané znalosti a zkušenosti jsou pak předávány dál skrze vzdělávání.

 • Konkrétně se C4e zaměřuje na následující oblasti:

  • Kyberbezpečnost,

  • Ochrana kritických informačních infrastruktur,

  • Právo a regulace. 

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

 • V NC3 se sdružují špičková výzkumná pracoviště a zástupci průmyslu, sdružení a orgány veřejné správy. 

 • Smyslem centra je umožnit a sjednotit výzkumné aktivity zapojených partnerů a v součinnosti s průmyslem zajistit přenos výsledků kyberbezpečnosntího výzkumu do aplikační praxe. 

 • NC3 je na úrovni koordinace a řízení úzce provázáno s CERIT. V čele centra stojí Ředitel a Výkonný výbor, hlavní rozhodovací pravomoc je v rukou Rady, jako poradní orgán složený ze zahraničních odborníků funguje International advisory board.

Další vybrané projekty

Národní kvalifikační rámec v kyberbezpečnosti

 • Projekt se zaměřuje na vytvoření univerzálního a celostního rámce kvalifikací v ČR v oblasti kyberbezpečnosti.  

 • Rámec bude klasifikovat jednotlivé kvalifikace a role pracovníků v oblasti kyberbezpečnosti, popisovat jejich požadované vzdělání, schopnosti a dovednosti a bude sloužit jako jednotný podklad pro vzdělávání expertů v této oblasti v ČR.  

 • Cílem projektu je nabídnout platformu pro sjednocení a sladění perspektiv stakeholderů ohledně současných a budoucích požadavků na experty na poli kybernetické bezpečnosti. 

 • K rámci bude náležet rovněž akční plán a informační systém, které umožní využití rámce v praxi vzdělávání a náboru odborníků. 

Další informace

Compliance program pro malé a střední podniky

 • Předmětem výzkumného záměru je analýza přístupu malých a středních podniků k plnění svých právních, regulatorních i smluvně převzatých povinností a závazků a v nejširším smyslu ochraně svých zájmů a tím implicitně i ochraně veřejného zájmu (tzv. compliance přístup).

 • V České republice není systematický compliance přístup využíván, projekt se v první části zaměří na zjištění příčin a následně malým a středním podnikům nabídne účinná a srozumitelná řešení.

 • Záměrem projektu je definovat předpoklady pro vytvoření modelového compliance programu malých a středních podniků.

 • V konečném důsledku jde o standardizované compliance řešení v digitalizovaném světě.

DALŠÍ INFORMACE

Elektronické důkazy v trestním řízení

 • S nárůstem kriminálních činů páchaných za využití moderních technologií vzniká i potřeba orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) na takové trestné činy adekvátně reagovat a efektivně nakládat s elektronickými důkazy.

 • Projekt podpoří akceschopnost OČTŘ podpořením právních, organizačních a technických řešeními v rámci kyberkriminality.

 • Výzkum bude zaměřen na oblasti compliance ISP s regulatorními požadavky na spolupráci s OČTŘ, právním otázkám využití elektronických důkazů v trestním řízení a v adhezním řízení a vývoji nástrojů pro technické zajištění a analýzu elektronických důkazů.

DALŠÍ INFORMACE

Sector Skills Alliances 2020

 • Po projektech CONCORDIA a CyberSec4Europe se MU zapojila do dalšího mezinárodního projektu, tentokrát v programu Erasmus +. 

 • Na projektu spolupracuje nejen s partnery z jiných zemí, ale i s řadou českých vysokých škol, například VUT. 

 • Společná snaha je zacílená na vytvoření funkčního rámce schopností a dovedností v kybernetické bezpečnosti a návrhu blueprintů pro vzdělávací instituce. 

DALŠÍ INFORMACE

Standardy v kybernetické bezpečnosti

 • Hlavním cílem projektu je posílit úroveň kybernetické bezpečnosti ČR a rovněž akceschopnosti ČR při boji s kybernetickou kriminalitou.

 • Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím vybudování mechanismů dlouhodobé spolupráce mezi americkou organizací National Institute of Standards and Technology a Národním centrem kompetence pro kyberbezpečnost, které je reprezentováno Masarykovou univerzitou.

 • NIST je špičková instituce, která dlouhodobě se věnující tvorbě a uplatňování standardů a ověřování shody v oblasti kybernetické bezpečnost. Je vhodnou inspirací a ideálním partnerem pro dlouhodobou spolupráci s výzkumnými centry NC3 a Cybersecurity Innovation Hub. 

DALŠÍ INFORMACE

KYPOLAB

 • Celý název projektu zní Výzkum nových technologií pro zvýšení schopností odborníků na kyberbezpečnost. 

 • Jeho cílem je výzkum metod a vývoj softwaru pro osvojování znalostí a dovedností v kyberbezpečnosti.

 • Vytvořený software umožní realizovat nový formát praktického vzdělávání kyberbezpečnosti pomocí bezpečnostních her.

 • Výsledky projektu budou využity při zvyšování odborné připravenosti zaměstnanců organizací s přímou odpovědností za zajišťování bezpečnosti ČR.

DALŠÍ INFORMACE

SecureFlex

 • Projekt má za cíl přispět k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR.

 • Společně se systémovými operátory budou vyvinuty nástroje,které budou mít významný potenciál reálného nasazení.

DALŠÍ INFORMACE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info